Terms of Use

 

Άρθρο 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΗ 

1.1. Ο ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΜΕΝΟΣ αναθέτει στον ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΗ, ο οποίος αποδέχεται, την για λογαριασμό του πρώτου προετοιμασία, διαμόρφωση και εκτέλεση των ακόλουθων διαφημιστικών εργασιών και υπηρεσιών, υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης έγγραφης έγκρισης του ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΜΕΝΟΥ για κάθε συγκεκριμένη εργασία: 

α) Διενέργεια ή συμμετοχή σε σχεδιασμό μελετών ανίχνευσης και έρευνας 

αγοράς με σκοπό την παροχή συμβουλών για τη διαμόρφωση διαφημιστικής στρατηγικής και στρατηγικής marketing συγκεκριμένου προϊόντος/υπηρεσίας του ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΜΕΝΟΥ. 

β) Ανάπτυξη πρωτότυπου υλικού παραγωγής για καταχώρηση στα μέσα 

ενημέρωσης (ενδεικτικά: εφημερίδες, περιοδικά, λοιπά έντυπα, ραδιόφωνο, 

τηλεόραση, ηλεκτρονικό τύπο, αφίσες ανοιχτού χώρου, κινηματογράφο, 

διαδίκτυο κ.λπ.) 

γ) Παρακολούθηση, καταγραφή και αξιολόγηση όλων των διαφημιστικών 

καταχωρήσεων, ραδιοτηλεοπτικών και λοιπών μεταδόσεων και λοιπών 

διαφημιστικών δραστηριοτήτων των ανταγωνιστών  

του ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΜΕΝΟΥ μετά των αντιστοίχων δαπανών αυτών, και υποβολή 

μηνιαίων/τριμηνιαίων/ετήσιων καταστάσεων με τα εν λόγω στοιχεία. 

δ) Παρακολούθηση, καταγραφή και αξιολόγηση όλων των διαφημιστικών 

μεθόδων και διαδικασιών που χρησιμοποιούνται από τα Διαφημιστικά 

Πρακτορεία για προϊόντα και υπηρεσίες τρίτων ομοειδή με αυτά του ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΜΕΝΟΥ, 

και έγγραφη ενημέρωση του ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΜΕΝΟΥ σε μηνιαία/τριμηνιαία/ετήσια βάση. 

ε) Παροχή στον ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΜΕΝΟ επισήμων τιμοκαταλόγων των Μέσων Ενημέρωσης. 

στ) Αγορά χώρου και χρόνου στα διαφημιστικά μέσα για την διαφημιστική 

καταχώριση ή εμφάνιση διαφημιστικών μηνυμάτων για λογαριασμό του ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΜΕΝΟΥ. 

ζ) Δημιουργία και παραγωγή λογοτύπων, εμπορικών σημάτων, συσκευασιών, εντύπου υλικού και οποιουδήποτε άλλου υλικού τυχόν απαιτηθεί για την αποτελεσματική παρουσίαση των προϊόντων, υπηρεσιών και ονόματος του ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΜΕΝΟΥ. 

η) Επίβλεψη εκτύπωσης ή άλλου είδους παραγωγής διαφημιστικού υλικού. 

θ) Διαμόρφωση και εκτέλεση δραστηριοτήτων προώθησης των πωλήσεων, 

εκδηλώσεων δημοσίων σχέσεων (π.χ. συνεδρίων, εκθέσεων, εκστρατειών 

προώθησης των πωλήσεων, προώθησης των υπηρεσιών, διαγωνισμών κ.λπ.). 

ι) Οργάνωση διαφημιστικών ενεργειών άμεσης επικοινωνίας (π.χ. prospecting, 

direct mail, database marketing κ.λπ.) και δημιουργία ειδικού software. 

ια) Άλλες υπηρεσίες. 

1.2. Για κάθε μία από τις παραπάνω υπηρεσίες ο ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΗΣ θα υποβάλλει προηγουμένως στον ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΜΕΝΟ συγκεκριμένο προϋπολογισμό ο οποίος, θα διαμορφώνεται με βάσει το πακέτο επιλογής και διαβάθμισης των τιμών του πακέτου και πιο συγκεκριμένα σε «BASIC – ADVANCED – PREMIUM» εφόσον εγκριθεί από τον ΠΕΛΑΤΗ, θα πρέπει να τηρηθεί απαρέγκλιτα. 

1.3. Καμία διαφημιστική ενέργεια δεν θα εκτελείται πριν από την πλήρη αποπληρωμή του ποσού που ο ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΜΕΝΟΣ έχει επιλέξει, η οποία θα υπογράφεται από τους νόμιμους εκπροσώπους αυτού και θα υποβάλλεται στον ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΗ μέσω ΦΑΞ. 

 

Άρθρο 2: ΑΜΟΙΒΗ 

Απο τον Σεπτέμβριο του 2020 οι καταχωρήσεις είναι δωρέαν και το άρθρο 2 πάυει να ισχύει

 

2.1. Η αμοιβή του ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΗ για τις παρεχόμενες υπηρεσίες που 

περιγράφονται ανωτέρω στο άρθρο 1  θα ανέρχεται ανάλογα με το πακέτο διαβάθμισης τιμών στον οποίο θα κληθεί ο ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΜΕΝΟΣ να επιλέξει κατά τη σύναψη της σύμβασης αυτό το ποσό θα είναι σε διαβάθμιση τριών κατηγοριών «BASIC – ADVANCED – PREMIUM» και δεν θα υπάρχων επιπλέον χρεώσεις σε σχέση με αυτό που αναγράφεται και συμφωνείται μεταξύ του ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΗ και του ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΜΕΝΟΥΠαράλληλα, πέραν των τριών κατηγοριών επιλογής που αναφέραμε παραπάνω υπάρχει η δυνατότητα επιλογής από τον ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΜΕΝΟ, αγοράς του πακέτου « Promoted Listing » που του προσφέρει ένα επιπλέον εργαλείο ως προς την διαδικτυακή προβολή του στη σειρά της λίστας καταχώρησης.    

2.2. Η παραπάνω ορισθείσα αμοιβή παραμένει σταθερή για όλη τη 

διάρκεια του παρόντος συμφωνηθέντος χρονικού διαστήματος και δεν μεταβάλλεται παρά μόνον κατόπιν συμφωνίας μεταξύ του ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΜΕΝΟΥ και του ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΗ. 

2.3. Ο ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΗΣ δεν δικαιούται αμοιβής από τον ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΜΕΝΟ για δαπάνες που διενεργεί για: 

– Παρακολούθηση της διαφήμισης των ανταγωνιστών στα Μέσα Ενημέρωσης 

– Έλεγχο για ορθή πραγματοποίηση συμφωνημένης διαφήμισης στα Μέσα 

Ενημέρωσης. 

– Μεταφορικά για αστικές μετακινήσεις, ταχυδρομικά τέλη, τηλέφωνο, φαξ, τέλεξ, e-mail. 

– Λοιπά γενικά διοικητικά έξοδα. 

2.4. Δαπάνες που προκύπτουν για ειδικές εργασίες που δεν προβλέπονται από 

το παρόν θα χρεώνονται κατόπιν ειδικής έγγραφης συμφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων μερών. 

 

Άρθρο 3: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 

Η καταβολή των ανωτέρω αμοιβών προς τον ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΗ θα γίνεται από τον ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΜΕΝΟ έναντι έκδοσης του σχετικού τιμολογίου το οποίο θα εκδίδει ο ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΗΣ για κάθε εκτελεσθείσα εργασία. 

Το ως άνω τιμολόγιο θα εξοφλείται εντός ……………… ημερών από την 

ημερομηνία έκδοσης που αναγράφεται σε αυτό. 

Ο ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΜΕΝΟΣ, με την ολοκλήρωση της επιλογής των υπηρεσιών που επιθυμεί στην Πλατφόρμα και για να ολοκληρωθεί η αγορά του και να απολαύσει τις παροχές του site, πρέπει να καταβάλει το συνολικό τίμημα, πλέον ΦΠΑ με έναν από τους παρακάτω τρόπους: 

 

Α) μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας διά του συστήματος της VIVA ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. που θα του υποδεικνύει η Πλατφόρμα. Εν συνεχεία και εφόσον έχει εγκριθεί το ανωτέρω ποσό πραγματοποιεί split του ποσού ως εξής: α) της προμήθειας πλέον ΦΠΑ στον τραπεζικό λογαριασμό της Corfu Discovery και β) της αξίας των προϊόντων πλέον ΦΠΑ, μείον το ποσό της προμήθειας, στον τραπεζικό λογαριασμό του ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΗ, εκδιδομένων των σχετικών τιμολογίων από τους υπόχρεους. Με την ολοκλήρωση ο ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΜΕΝΟΣ λαμβάνει σχετική ειδοποίηση από την Πλατφόρμα για ολοκλήρωση της συναλλαγής και έναρξη των παρεχόμενων υπηρεσιών της πλατφόρμας Corfu Discovery. 

 

Β) απευθείας σε έναν από το/ους τραπεζικό/ούς λογαριασμό/ους του ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΗ όπως αυτός θα έχει καταχωρίσει σε σχετική προηγούμενη επικοινωνία με τον ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΜΕΝΟ  και θα τον έχει ενημερώσει και για την καταληκτική ημερομηνία αποπληρωμής του συνολικού συμφωνηθέν τιμήματος. 

Σε περίπτωση καθυστέρησης της πληρωμής, η Corfu Discovery διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει τόκους υπερημερίας, να αναστείλει την υπηρεσία στο πλαίσιο του Συμφωνητικού (π.χ. αναστέλλοντας την προβολή του ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΜΕΝΟΥ από τις Πλατφόρμες), ή/και να ζητήσει τραπεζική εγγύηση ή άλλης μορφής χρηματοοικονομική ασφάλεια από τον ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΜΕΝΟ. 

 

 

Άρθρο 4: ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΗ 

4.1. Πέραν των ανωτέρω ο ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΗΣ υποχρεούται να εξασφαλίζει τη διαρκή παροχή στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, για τη διαχείριση των αναγκών του συγκεκριμένου ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΜΕΝΟΥ (account) και την άμεση αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών με τρόπο που να ανταποκρίνεται στις μεταβαλλόμενες συνθήκες το χώρου του marketing. 

4.2. Ειδικότερα ο ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΗΣ υποχρεούται να εξασφαλίζει επαρκή χρόνο στον ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΜΕΝΟ για την αποτελεσματική διεκπεραίωση όλων των υποχρεώσεων που ο ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΗΣ αναλαμβάνει δυνάμει του παρόντος, με τρόπο ώστε να υπάρχει διαρκής ανταπόκριση στις ανάγκες του ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΜΕΝΟΥ. 

4.3. Ο ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΗΣ κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του δυνάμει του παρόντος οφείλει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της νομοθεσίας, ενδεικτικά με τη νομοθεσία περί αθέμιτου ανταγωνισμού, προστασίας καταναλωτή κ.λπ. καθώς και με τους κώδικες δεοντολογίας περί διαφήμισης. 

 

Άρθρο 5: ΕΠΟΠΤΕΙΑ – ΕΛΕΓΧΟΣ 

 

5.1. Ο ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΜΕΝΟΣ δικαιούται να αναθέτει σε συγκεκριμένο στέλεχος του Τμήματος Μάρκετινγκ να διενεργεί μελέτη και αξιολόγηση για τις στατιστικές προβολές και την επισκεψιμότητα αλλά και απόδοση των διαφημιζόμενων υπηρεσιών που προβάλει ο ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΗΣ ώστε να προωθήσει τον ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΜΕΝΟ. 

  

Άρθρο 6: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

 

6.1. Ο ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΗΣ υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του παρόντος να ενημερώσει αμέσως τον ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΜΕΝΟ σε κάθε περίπτωση κατά την οποία υποπέσει στην αντίληψη του ότι οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο προσβάλλει καθ’ οιονδήποτε τρόπο οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, να συλλέγει κάθε πληροφορία και αποδεικτικό υλικό και να παρέχει κάθε συνδρομή στον ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΜΕΝΟ για την καταπολέμηση των εν λόγω παραβάσεων. 

6.2. Ο ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΗΣ ρητά και ανεπιφύλακτα δηλώνει ότι καμία από τις ιδέες ή προτάσεις του δεν προσβάλλουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων. Σε περίπτωση που ο ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΜΕΝΟΣ υποχρεωθεί να αποζημιώσει τρίτα πρόσωπα λόγω προσβολής δικαιωμάτων τους περί πνευματικής ιδιοκτησίας, ο ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΗΣ δε θα υποχρεούται να αποζημιώσει τον ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΜΕΝΟ για κάθε θετική ή αποθετική ζημία ήθελε τυχόν υποστεί συνεπεία της ανωτέρω παραβίασης. 

 

Άρθρο 7: ΑΠΟΡΡΗΤΟ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ 

7.1. Ο ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΗΣ υποχρεούται να τηρεί ως εμπορικά απόρρητα 

επιδεικνύοντας αυστηρή εμπιστευτικότητα και να μην ανακοινώνει σε τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και για οποιαδήποτε αιτία, τόσο το υλικό το οποίο παράγει ο ίδιος ή οι συνεργάτες του για λογαριασμό του ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΜΕΝΟΥ δυνάμει της παρούσας σύμβασης όσο και τα στοιχεία και πληροφορίες που αφορούν ενδεικτικά την επιχειρηματική οργάνωση, επενδύσεις, προϊόντα, οικονομική κατάσταση, πελατολόγιο, προμηθευτές, εμπορική πολιτική, επιχειρηματικά πλάνα και στρατηγικές κ.λπ. του ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΜΕΝΟΥ τα οποία δεν είναι προσιτά στο κοινό και περιέρχονται σε γνώση του ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΗ με αφορμή την εκπλήρωση της παρούσας σύμβασης. 

7.2. Η υποχρέωση εχεμύθειας του ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΗ από το παρόν άρθρο 

εκτείνεται τόσο κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης όσο και απεριόριστα μετά την για οποιοδήποτε λόγο λύση ή λήξη αυτής. 

 

Άρθρο 8: ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΜΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Ο ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΗΣ αποτελεί τον διαφημιστικό πράκτορα του 

ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΜΕΝΟΥ. Κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης ο ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΗΣ δεν δεσμεύεται να  διενεργεί πράξεις μόνο ως αποκλειστικός πράκτορας του ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΜΕΝΟΥ αλλά μπορεί να λειτουργεί και ως διαφημιστικός πράκτορας προϊόντων ή υπηρεσιών τρίτων που ανταγωνίζονται άμεσα ή έμμεσα τα προϊόντα ή υπηρεσίες του ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΜΕΝΟΥ. Σε περίπτωση αμφιβολίας ο ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΗΣ δεν φέρει ευθύνη για τυχόν διαφημιστικές ενέργειες υπέρ άλλων επιχειρήσεων που ανταγωνίζονται τον ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΜΕΝΟ.  

 

ΑΡΘΡΟ 9: ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ-ΠΕΛΑΤΗ. ΠΑΡΑΠΟΝΑ 

 

9.1 Αφού γίνει η επίσκεψη στην Πλατφόρμα από τον ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ-ΠΕΛΑΤΗ, ο ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΜΕΝΟΣ λαμβάνει διαμέσου της πλατφόρμας e-mail επικοινωνίας για κάθε αγορά προϊόντος ή υπηρεσίας που θέλει να πραγματοποιήσει ο ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ-ΠΕΛΑΤΗΣ μέσω φόρμας που θα παρέχει η Corfu Discovery (Enquiry this now). Για την αποφυγή αμφιβολίας, ο ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΜΕΝΟΣ πρέπει σε τακτική βάση (τουλάχιστον σε καθημερινή βάση) να ελέγχει και να επαληθεύει τα e-mail που θα λαμβάνει μέσω της πλατφόρμα μας ώστε να μπορεί να ελέγχει την κατάσταση π.χ των πωλήσεων που έχουν γίνει. 

 

9.2 Με την πραγματοποίηση μιας κράτησης μέσω της πλατφόρμας, δημιουργείται ένα άμεσο συμβόλαιο (και ως εκ τούτου, νομική σχέση) αποκλειστικά μεταξύ του ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΜΕΝΟΥ και του ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ-ΠΕΛΑΤΗ (Αγορά Πελάτη). 

 

9.3 Ο ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΜΕΝΟΣ είναι υποχρεωμένος να δέχεται τον ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ-ΠΕΛΑΤΗ ως συμβαλλόμενο με αυτόν μέρος και να διαχειρίζεται τις κρατήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί διαμέσου της πλατφόρμας μας , σύμφωνα με τις πληροφορίες ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΜΕΝΟΥ (περιλαμβανομένης της τιμής ή διαθεσιμότητας) που περιέχονται στην πλατφόρμα κατά τη στιγμή που γίνεται η κράτηση και στην επιβεβαίωση κράτησης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν συμπληρωματικών πληροφοριών και/ή επιθυμιών που γνωστοποιούνται από τον ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ-ΠΕΛΑΤΗ. 

 

9.4 Τα παράπονα ή τις αξιώσεις σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρονται από τον ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΜΕΝΟ ή τα ειδικά αιτήματα των ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ-ΠΕΛΑΤΩΝ θα πρέπει να τα διαχειρίζεται ο ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΜΕΝΟΣ (ο οποίος φέρει και την αποκλειστική ευθύνη για την ποιότητα των προϊόντων του και των υπηρεσιών του), χωρίς τη μεσολάβηση ή παρέμβαση της Corfu Discovery. H Corfu Discovery δεν φέρει ευθύνη και αποποιείται κάθε ευθύνης σχετικά με τις απαιτήσεις των ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ-ΠΕΛΑΤΩΝ.  

Επιπλέον για την διασφάλιση της καλής ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων θα έχει τη δυνατότητα ο ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ-ΠΕΛΑΤΗΣ να αναρτά κριτικές και σχόλια τα λεγόμενα Reviews με βάσει την εμπειρία του από τα προϊόντα ή υπηρεσίες που έχει λάβει από τον ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΜΕΝΟ, ο ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΜΕΝΟΣ σε αυτή τη περίπτωση δεν θα έχει δικαίωμα επεξεργασίας ή διαγραφής των σχόλιων ή κριτικών των ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ-ΠΕΛΑΤΩΝ. Η μόνη δυνατότητα θα δίνεται στον ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΗ αυτή της επεξεργασίας ή διαγραφής σχολίων, όταν αυτά κατάφορα είναι προσβλητικά ή υβριστικά και γενικώς ακατάλληλου περιεχομένου προς δημοσίευση.  

Η Corfu Discovery μπορεί ανά πάσα στιγμή και κατά την κρίση της (α) να προσφέρει υπηρεσία υποστήριξης πελατών σε έναν ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ-ΠΕΛΑΤΗ, ή (β) να βοηθήσει τον ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ-ΠΕΛΑΤΗ με την επικοινωνία ή ενέργειές του κατά ενός ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΜΕΝΟΥ. 

 

9.5 Ο ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΜΕΝΟΣ θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την καλή ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και αγορανομικές διατάξεις, για την αυστηρή τήρηση των διαδικασιών παραγωγής (σύμφωνα με τη νομοθεσία) και των συμφωνουμένων προδιαγραφών των προϊόντων και υπηρεσιών. Η Corfu Discovery δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για οποιεσδήποτε τυχόν συνέπειες (αστικές, ποινικές κτλ.) προκύψουν οποτεδήποτε από τη μη τήρηση των παραπάνω υποχρεώσεων του ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΜΕΝΟy. Αντίθετα υπεύθυνος και υπόλογος είναι ο ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΜΕΝΟΣ και για την θετική ζημιά που θα προξενηθεί στην Corfu Discovery, ως και τυχόν δικαστικά έξοδα, διαρροές πελατών ή μείωση του κύρους της. 

 

9.6 Τυχόν ελαττωματικά προϊόντα που θα επιστρέφονται από τον ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ-ΠΕΛΑΤΗ στον ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΜΕΝΟ, ο τελευταίος θα υποχρεούται να τα αντικαταστήσει άμεσα, διότι αλλιώς θα είναι υπεύθυνος για την απωλεσθείσα αμοιβή της Corfu Discovery. Η Corfu Discovery δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση σε περίπτωση επανάληψης τέτοιου περιστατικού. Η παραβίαση των παραπάνω όρων που έχουν ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό της πλατφόρμας από πωλήσεις προϊόντων ή υπηρεσιών θεωρούνται σε κάθε περίπτωση ως ουσιώδης παραβίαση και δίνουν στην Corfu Discovery το δικαίωμα να καταγγείλει το Συμφωνητικό ή να λάβει περιοριστικά μέτρα σχετικά με την κατάταξη – ορατότητα των προϊόντων του ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΜΕΝΟΥ. Αξιώνοντας κάθε διαφυγόν κέρδος. 

 

9.7. Ο ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΜΕΝΟΣ είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεών του από το παρόν Συμφωνητικό. Ουδεμία εργασιακή ή οποιαδήποτε άλλη έννομη σχέση συνδέει την Corfu Discovery με το προσωπικό ή τους συνεργάτες ή βοηθούς εκπληρώσεως του ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΜΕΝΟΥ και καμία απολύτως αξίωση ή απαίτηση ή δικαίωμα του άνω προσωπικού δεν δημιουργείται έναντι της Corfu Discovery καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του παρόντος Συμφωνητικού. Ο ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΜΕΝΟΣ βαρύνεται πλήρως και αποκλειστικά με τις κάθε είδους αποδοχές, αμοιβές, επιδόματα και αποζημιώσεις του προσωπικού του που χρησιμοποιεί για την εκτέλεση του παρόντος Συμφωνητικού, καθώς και με τις κάθε είδους ασφαλιστικές εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισής του. Στην περίπτωση που τυχόν υποχρεωθεί η Corfu Discovery να καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση, ο ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΜΕΝΟΣ υποχρεούται να καταβάλει σ’ αυτήν το αντίστοιχο ποσό, συμπεριλαμβανομένων τυχόν τόκων και εξόδων. Η Corfu Discovery δεν φέρει καμία αστική ή άλλη ευθύνη έναντι του προσωπικού του ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΜΕΝΟΥ. 

 

Άρθρο 10: ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

 

10.1. Η διάρκεια του παρόντος ορίζεται ανάλογα με το πακέτο προβολής που θα επιλέξει ο ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΜΕΝΟΣ το οποίο διαφοροποιείται και σε διάρκεια αλλά και σε κόστος, με έναρξη την ημερομηνία αποπληρωμής ολόκληρου του τιμήματος της σύμβασης  και λήξη την ημερομηνία λήξης του πακέτου προβολής.  

Πιο συγκεκριμένα:  

BASIC: 

Advertise to social media (OXI) 
Promoted Listing (OXI) 
Custom Advertise to Facebook (OXI) 

ADVANCED: 
Advertise to social media (NAI) 
Promoted Listing (NAI) 
Custom Advertise to Facebook (OXI) 

PREMIUM: 
Advertise to social media (NAI) 
Promoted Listing (NAI) 
Custom Advertise to Facebook (NAI) 

 

10.2. Σε περίπτωση παραβίασης από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος 

οποιασδήποτε από τις υποχρεώσεις του δυνάμει του παρόντος, οι οποίες συμφωνούνται όλες ουσιώδεις, το έτερο συμβαλλόμενο μέρος δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση με άμεση ισχύ και να απαιτήσει πλήρη αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημίας του, θετικής ή αποθετικής. 

10.3. Ρητά συμφωνείται και συνομολογείται ότι σε περίπτωση κατά την οποία ο ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΗΣ δεν εκπληρώσει ή εκπληρώσει καθυστερημένα, εν όλω ή εν μέρει, οποιαδήποτε υποχρέωσή του δυνάμει του παρόντος υποχρεούται να καταβάλει στον ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΜΕΝΟ ποσό  της τάξης του 20% από το συνολικό συμφωνηθέν τίμημα του πακέτου παροχής υπηρεσιών που προσφέρει ο ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΗΣ, ως δια του παρόντος συμφωνούμενη και εκκαθαρισμένη αποζημίωση του ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΜΕΝΟΥ για την ζημία την οποία ο τελευταίος υπέστη. 

10.4. Ανεξαρτήτως της ανωτέρω η παρούσα σύμβαση λύεται αυτοδικαίως σε περίπτωση που οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος λυθεί, ή πτωχεύσει ή τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση. 

10.5. Μετά την για οποιοδήποτε λόγο λύση του παρόντος ο ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΗΣ υποχρεούται να παραδώσει στον ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΜΕΝΟ εντός 60 ημερών όλο το διαφημιστικό υλικό το οποίο έχει εκπονηθεί για λογαριασμό του ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΜΕΝΟΥ. 

 

Άρθρο 11: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΑΝΑΝΕΩΣΗ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ 

 

Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων του παρόντος, που θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, καθώς και τυχόν ανανέωση ή παράταση της παρούσας σύμβασης είναι ισχυρές μόνο αν υπάρξει εκ νέου συμφωνία του ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΜΕΝΟΥ και του ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΗ με ανανέωση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών. 

 

ΑΡΘΡΟ 12: ΑΔΕΙΑ 

 

12.1 Με το παρόν, ο ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΜΕΝΟΣ δίνει στην Corfu Discovery μη αποκλειστικό, άνευ δικαιωμάτων εκμετάλλευσης και διεθνές δικαίωμα και άδεια χρήσης, να κάνει χρήση, να αναπαράγει, να διανέμει και να χρησιμοποιεί τις Πληροφορίες ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΜΕΝΟΥ καθώς και το εμπορικό σήμα την εμπορική επωνυμία το σήμα τα λογότυπα. 

 

12.2 Η Corfu Discovery μπορεί να παραχωρήσει περαιτέρω άδεια εκμετάλλευσης, να διαθέσει, να γνωστοποιήσει και να προσφέρει τις Πληροφορίες ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΜΕΝΟΥ μέσω ή σε συνεργασία με (τους ιστοχώρους, τις εφαρμογές, τα εργαλεία ή άλλα μέσα) συνεργαζόμενες εταιρείες ή/και τρίτα μέρη (οι “Πλατφόρμες Τρίτων”). 

 

12.3 Σε καμία περίπτωση δεν φέρει η Corfu Discovery ευθύνη ως προς τον ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΜΕΝΟ για τυχόν πράξεις ή παραλείψεις από την πλευρά των Πλατφορμών Τρίτων. Ο μοναδικός τρόπος αντιμετώπισης για τον ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΜΕΝΟ όσον αφορά τις Πλατφόρμες Τρίτων είναι να ζητήσει από την Corfu Discovery (η οποία έχει το δικαίωμα και όχι την υποχρέωση) (i) να απενεργοποιήσει και να αποσυνδεθεί από συγκεκριμένη Πλατφόρμα Τρίτων, ή (ii) να καταγγείλει αυτό το Συμφωνητικό, όλα σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Συμφωνητικού. 

 

ΑΡΘΡΟ 13: ΚΑΤΑΤΑΞΗ, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 

 

13.1 Σειρά Εμφάνισης 

 

13.1.1 Η σειρά με την οποία ο ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΜΕΝΟΣ εμφανίζεται στις Πλατφόρμες (Σειρά Εμφάνισης), καθορίζεται αρχικά αυτόματα, τυχαία και μονομερώς από την Corfu Discovery. Άλλες μεταβλητές που μπορούν να επηρεάσουν την σειρά εμφάνισης είναιγια παράδειγμα σε κάθε κατηγορία επιχείρησης μέσα στο explore page η εμφάνιση της κάθε επιχείρησης γίνεται με βάση την τελευταία επισκεψημότητα και επεξεργασία καταχωρώντας την επιχείρηση στα «latest». Επίσης η σειρά εμφάνισης μπορεί να εξαρτηθεί από τα σχόλια- κριτικές των ΠΕΛΑΤΩΝ-ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ και δίνοντας στην επιχείρηση προβάδισμα ως «Top Rated»Παράλληλα,  υπάρχει η δυνατότητα επιλογής από τον ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΜΕΝΟ, αγοράς του πακέτου «Promoted Listing» που του προσφέρει ένα επιπλέον εργαλείο ως προς την διαδικτυακή προβολή του στη σειρά της λίστας καταχώρησης. Τέλος, το μόνο πακέτο που παρέχει στον ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΜΕΝΟ τις πρώτες θέσεις στην λίστα εμφάνισης στην κατάταξη είναι το PREMIUM πακέτο. 

 

13.2 H Corfu Discovery δικαιούται να προωθήσει τον ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΜΕΝΟ χρησιμοποιώντας το όνομα (ή ονόματά) του online μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένου του μάρκετινγκ μέσω email ή/και pay-per-click (PPC) διαφήμισης. Η Corfu Discovery διεξάγει online καμπάνιες μάρκετινγκ με δικά της έξοδα και κατά την κρίση της. 

 

13.3 Ο ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΜΕΝΟΣ έχει επίγνωση των μεθόδων εργασίας των μηχανών αναζήτησης, όπως η ανάκτηση ιστοσελίδων (spidering of content) και η ιεράρχηση των URL. Η Corfu Discovery συμφωνεί ότι εάν ο ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ανακαλύψει συμπεριφορές από Πλατφόρμες Τρίτων που παραβιάζουν τα Πνευματικά Δικαιώματά του, τότε ο ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΜΕΝΟΣ θα ενημερώσει την Corfu Discovery γραπτώς με λεπτομέρειες για την περίπτωση και η Corfu Discovery θα χρησιμοποιήσει κάθε εμπορικά λογικό μέσο ώστε να διασφαλίσει ότι το εν λόγω τρίτο μέρος θα λάβει μέτρα για να αποκαταστήσει την παράβαση. 

 

13.4 Ο ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΜΕΝΟΣ συμφωνεί ότι δεν θα χρησιμοποιήσει το εμπορικό σήμα της Corfu Discovery απευθείας αγοράζοντας λέξεις-κλειδιά που χρησιμοποιούν τα Πνευματικά Δικαιώματα της Corfu Discovery. 

 

13.5 Παράλληλα, πέραν των τριών κατηγοριών επιλογής που αναφέραμε παραπάνω υπάρχει η δυνατότητα επιλογής από τον ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΜΕΝΟ, αγοράς του πακέτου « Promoted Listing » που του προσφέρει ένα επιπλέον εργαλείο ως προς την διαδικτυακή προβολή του στη σειρά της λίστας καταχώρησης. 

 

ΑΡΘΡΟ 14ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ 

 

14.1 Κάθε Μέρος (ο “Αποζημιώνων”) πρέπει να είναι υπεύθυνο και να αποζημιώσει, να προστατεύσει και να κρατήσει το άλλο Μέρος (τον “Αποζημιούμενο“) αβλαβές για και από άμεσες ζημιές, απώλειες (εξαιρούνται τυχών απώλειες παραγωγής, απώλειες κέρδους, απώλεια εισοδήματος, απώλεια σύμβασης, απώλεια ή ζημία στην καλή θέληση ή τη φήμη, απώλεια αποζημίωσης ή όποιες ειδικές, έμμεσες ή μεγάλης σημασίας απώλειες και/ή ζημιές), ευθύνες, υποχρεώσεις, δαπάνες, αποζημιώσεις, αποζημιώσεις κάθε είδους, διαδικαστικά έξοδα, δικαιώματα, δικαιώματα κάθε είδους, ποινικές κυρώσεις, νομικές διώξεις, και δαπάνες, οι οποίες έχουν όντως καταβληθεί, υποστεί ή προκληθεί από τον Αποζημιούμενο σύμφωνα με: 

 

(i) την παραβίαση αυτής της συμφωνίας από τον Αποζημιώνοντα ή 

 

(ii) οποιαδήποτε απαίτηση από οποιοδήποτε τρίτο μέρος βασισμένη σε οποιαδήποτε (υποτιθέμενη) παράβαση των Πνευματικών Δικαιωμάτων του Αποζημιώνοντα. 

 

14.2 Ο ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΜΕΝΟΣ θα αποζημιώσει πλήρως, θα προστατεύσει και θα κρατήσει την Corfu Discovery (ή τους διευθυντές, στελέχη, εργαζόμενους, εκπροσώπους, συνδεόμενες εταιρείες και υπεργολάβους) αβλαβή για και έναντι οποιωνδήποτε υποχρεώσεων, εξόδων, δαπανών, ζημιών, απωλειών, υποχρεώσεων, όποιου είδους απαιτήσεις, ενδιαφέροντα, κυρώσεις και νομικές διαδικασίες που έχουν καταβληθεί, υποστεί ή προκληθεί από την Corfu Discovery (ή τους διευθυντές, στελέχη, εργαζόμενους, εκπροσώπους, συνδεόμενες εταιρείες και υπεργολάβους) σε σχέση με: 

 

(i) όλες τις αξιώσεις ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ-ΠΕΛΑΤΩΝ σχετικά με ανακριβείς, παραπλανητικές ή εσφαλμένες πληροφορίες του ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΜΕΝΟΥ στις Πλατφόρμες, 

 

(ii) όλες τις αξιώσεις ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ-ΠΕΛΑΤΩΝ σχετικά με την πώληση των προϊόντων ή (μερική) ακύρωση ή λανθασμένες αποστολές ή επιστροφές ή επιστροφή χρημάτων της Τιμής προϊόντων ή υπηρεσιών, 

 

(iii) όλες τις υπόλοιπες αξιώσεις των Επισκεπτών-Πελατών που είναι πλήρως ή μερικώς αποδοτέες στο ή με κίνδυνο του και εξαιτίας του ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΜΕΝΟΥ, συμπεριλαμβανομένων αξιώσεων που σχετίζονται με τα προϊόντα που προσφέρονται από τον ΔΙΑΦΙΜΗΖΟΜΕΝΟ ή προκύπτουν λόγω αδικοπραξίας, απάτης, σκόπιμης κακής μεταχείρισης, αμέλειας ή παραβίασης της σύμβασης (συμπεριλαμβανομένης της αγοράς του Επισκέπτη-Πελάτη) από ή αποδίδονται στον ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΜΕΝΟ (περιλαμβανομένων των διευθυντών, εργαζομένων, μεσολαβητών, εκπροσώπων του) όσον αφορά τον Επισκέπτη-Πελάτη ή την ιδιοκτησία του, και 

 

(iv) όλες οι αξιώσεις κατά της Corfu Discovery σε σχέση με ή ως αποτέλεσμα αδυναμίας του ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΜΕΝΟΥ να (α) καταχωρηθεί ορθά στις αρμόδιες φορολογικές αρχές, (β) να πληρώσει, εισπράξει, εμβάσει ή να παρακρατήσει ισχύοντες φόρους, έξοδα ή επιπλέον χρεώσεις που έχουν επιβληθεί ή βασίζονται σε υπηρεσίες ή άλλες χρεώσεις που προκύπτουν από το παρόν έγγραφο στη σχετική δικαιοδοσία. 

 

14.3 Εκτός και αν έχει συμφωνηθεί αλλιώς στο παρόν Συμφωνητικό, η μέγιστη ευθύνη ενός Μέρους προς οποιοδήποτε άλλο μέρος για όλα τα αιτήματα που διατυπώνονται κατά του εν λόγω μέρους στο πλαίσιο ή σχετικά με αυτό το Συμφωνητικό κατά τη διάρκεια ενός έτους δεν πρέπει να υπερβαίνει τη συνολική προμήθεια που λαμβάνει ή καταβάλλεται από ένα τέτοιο Μέρος από το προηγούμενο έτος ή 50.000 Ευρώ (όποιο είναι μεγαλύτερο), εκτός από την περίπτωση αδικοπραξίας, απάτης, σκόπιμης κακής μεταχείρισης, βαριάς αμέλειας, σκόπιμης ή μη σκόπιμης εξαπάτησης εκ μέρους του εκτεθειμένου Μέρους (δηλαδή ο Αποζημιώνων), σε περίπτωση που ο περιορισμός της ευθύνης δεν ισχύει για τέτοιο υπεύθυνο μέρος. Τα μέρη συμφωνούν και αναγνωρίζουν ότι κανένας από τους περιορισμούς υπαιτιότητας που διατυπώνονται θα ισχύει για οποιαδήποτε από τις αποζημιώσεις σε σχέση με τις αξιώσεις του τρίτου μέρους (π.χ. αιτήματα Πελατών) ή τις νομικές ευθύνες του τρίτου μέρους. 

 

14.4 Στην περίπτωση αξίωσης τρίτου μέρους, τα Μέρη θα ενεργήσουν καλόπιστα και θα καταβάλουν εμπορικά εύλογες προσπάθειες για να συμβουλεύσουν, να συνεργαστούν και να βοηθήσουν το ένα το άλλο στην υπεράσπιση και/ή τη διευθέτηση (σε συνεννόηση και συμφωνία με τον Αποζημιούμενο και με απαιτούμενη τήρηση των συμφερόντων και των δύο Μερών) και κανένα από τα Μέρη δεν θα κάνει όποια παραδοχή, δεν θα υποβάλλει οποιαδήποτε έγγραφα, δεν θα δώσει την συγκατάθεσή του στην εφαρμογή οποιασδήποτε δικαστικής απόφασης και δεν θα πραγματοποιήσει οποιονδήποτε συμβιβασμό ή διακανονισμό χωρίς προηγούμενη γραπτή συναίνεση του άλλου μέρους (η οποία δεν πρέπει να παρακρατηθεί αδικαιολόγητα, να καθυστερήσει ή να περιοριστεί). 

 

14.5 Σε καμία περίπτωση δεν θα ευθύνεται οποιοδήποτε Μέρος έναντι άλλου Μέρους για έμμεσες, ειδικές, ποινικές, τυχαίες ή επακόλουθες ζημιές ή απώλειες, συμπεριλαμβανομένων απώλειας παραγωγής, απώλειας κέρδους, απώλειας εισοδήματος, απώλειας συμβολαίου, απώλειας ή ζημίας στη φήμη και την πελατεία, απώλειας αξίωσης, εάν οι εν λόγω ζημιές (φέρονται να) είναι αποτέλεσμα της παραβίασης της σύμβασης, αδικοπραξίας ή άλλως (ακόμα και εάν είχε προειδοποιηθεί για το ενδεχόμενο τέτοιων ζημιών και απωλειών). Όλες αυτές οι απώλειες και ζημιές αποποιούνται ρητώς με το παρόν έγγραφο. 

 

14.6 Κάθε μέρος αναγνωρίζει ότι τα διορθωτικά μέτρα στη νομοθεσία μπορεί να είναι ανεπαρκή για την προστασία του άλλου μέρους από οποιαδήποτε παράβαση αυτού του Συμφωνητικού και με κάθε επιφύλαξη τυχών άλλων δικαιωμάτων και ένδικων μέσων περί του εναντίου διαθέσιμων στο άλλο Μέρος, κάθε Μέρος θα έχει το δικαίωμα ασφαλιστικών μέτρων και συγκεκριμένης εκτέλεσης συμβάσεων. 

 

Άρθρο 15: ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΕΚΧΩΡΗΣΗ 

 

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν δικαιούνται να υποκατασταθούν από τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο εν όλω ή εν μέρει στα δικαιώματα ή υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την παρούσα, ούτε επιτρέπεται από οποιονδήποτε των συμβαλλομένων η εκχώρηση μέρους ή όλης της παρούσης χωρίς την γραπτή έγκριση του αντισυμβαλλομένου. 

 

Άρθρο 16: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ 

 

Το παρόν αποτελεί την πλήρη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών και αντικαθιστά και υπερισχύει οποιασδήποτε αντίθετης συμφωνίας, έγγραφης ή προφορικής.  

 

Άρθρο 17: ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ 

 

Αρμόδια δικαστήρια για κάθε διαφορά που θα προκύψει από το παρόν 

συμπεριλαμβανομένων και διαφορών περί την ισχύ, ερμηνεία ή εκτέλεση αυτού είναι τα δικαστήρια της Κέρκυρας.